Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego.

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Nieruchomość zabudowana:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,
 • pozwolenie na użytkowanie.

   Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie
   realizacji:
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

 Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.